Stappenplan wet verbetering poortwachter

Iedere werkgever krijgt er eens mee te maken. Het telefoontje waar u niet op zat te  wachten. Uw medewerker meldt zich ziek. Een goed begin is dan het halve (Rondom)werk. Want hoe gaat u respectvol om met de situatie? Welke verplichtingen heeft u als het langer gaat duren? Op welk moment moet u welke actie ondernemen? Maar ook: (waar) laat u geld liggen? Om de re-integratie te bevorderen heeft de overheid in de Wet verbetering poortwachter de procesgang van het eerste en tweede ziektejaar verplicht gesteld. Het stappenplan wet verbetering poortwachter staan hieronder chronologisch opgesomd:

  • Uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag dient de ziekmelding gemeld te worden bij de bedrijfsarts of arbodienst.
  • Wanneer de werknemer niet binnen zes weken beter gemeld is, dient er een probleemanalyse opgesteld te worden (door de bedrijfsarts), waarin staat wat de beperkingen en arbeidsmogelijkheden van de medewerker zijn, wat de prognose is en welke interventies een oplossing kunnen geven.
  • Binnen acht weken dient in overleg tussen werkgever en werknemer een plan van aanpak opgesteld te worden, waarin beschreven staat welke stappen werkgever en werknemer gaan nemen om de re-integratie te bevorderen en de terugkeer in eigen werk mogelijk te maken. Het Plan van aanpak wordt, evenals de probleemanalyse, opgenomen in het re-integratiedossier.
  • Wanneer er sprake is van langdurig verzuim, dan dient er een re-integratiedossier bijgehouden te worden. In dit re-integratiedossier staan welke stappen er in de re-integratie van de medewerker genomen zijn en welke onderzoeken naar werk hebben plaatsgevonden.
  • Elke zes weken dient de voortgang besproken te worden tussen werkgever en werknemer.
  • In week 42 dient de werknemer ziekgemeld te worden bij het UWV (de 42steweekmelding).
  • Tussen week 46 en 52 volgt een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het eerste ziektejaar en stellen vast welke re-integratieactiviteiten er in het 2e jaar ingezet dienen te worden. Een arbeidsdeskundig onderzoek ten behoeve van interne re-integratie in eigen of ander werk onderbouwt deze strategie. Ook wordt er bepaald of inzetten van een re-integratie tweede spoor traject haalbaar is en zo ja in welke functies buiten de eigen organisatie passend zijn.
  • Uiterlijk binnen 6 weken na het arbeidsdeskundig onderzoek dient de intake begeleiding tweede spoor plaats te vinden wanneer dit in het onderzoek wordt geadviseerd.
  • Na 86 weken wordt het Actueel Oordeel opgesteld door de bedrijfsarts en stellen werkgever en werknemer de Eindevaluatie op, welke toegevoegd wordt aan het re-integratiedossier. Hierin is beschreven welke resultaten zijn behaald en wat de aandachtspunten nog zijn.
  • In week 88 ontvangt de medewerker een oproep van het UWV voor het indienen van de WIA-aanvraag, welke uiterlijk de 93 week dient te zijn ingediend. Het UWV beoordeelt dan het re-integratieverslag en of aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan. Daarna wordt de WIA-keuring uitgevoerd en wordt de restverdiencapaciteit van de medewerker in beeld gebracht. Deze krijgt een arbeidsongeschiktheidspercentage toegedeeld, waarna er mogelijk recht is op een WW-WIA of IVA-uitkering.

Ziet u door de bomen het bos nog?

De wet en regelgeving rondom ziekteverzuim is de laatste jaren steeds complexer geworden. De bevlogen en kundige adviseurs van re-integratiebureau RondomWerk helpen u graag en zoeken naar een oplossing waar iedereen beter van wordt. Met respect voor uw zieke medewerker. En oog voor de gezondheid van uw bedrijf. Wilt u weten hoe onze betrokkenheid zich vanaf het eerste moment terugbetaalt? Dan is een open gesprek een goed begin.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie