facebookpixel Stappenplan Wet verbetering poortwachter - Rondomwerk

Om het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen is de Wet verbetering poortwachter in het leven geroepen. De wet verplicht werkgevers om effectief in te grijpen bij ziekte en het verzuim korter te maken. Dit is een verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. Bij de meeste ziektegevallen zal een werknemer weer binnen twee weken volledig zijn hersteld. Helaas kan het echter ook voorkomen dat een werknemer langer arbeidsongeschikt is.

Verplichtingen in de eerste twee ziektejaren

Het is voor zowel werkgever als werknemer vervelend als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Het is van belang dat er alles aan gedaan wordt om de betreffende werknemer zo spoedig mogelijk te laten terugkeren in het eigen of aangepast werk. De terugkeer in werk kan op twee manieren plaatsvinden namelijk via de reintegratie eerste en tweede spoor. In de reintegratie eerste spoor wordt er ingezet op terugkeer in het eigen of aangepaste werk bij de eigen werkgever. Wanneer dit niet mogelijk is dient er gekeken te worden buiten de eigen organisatie. Het zoeken van een nieuwe passende baan bij een andere werkgever gebeurt in de reintegratie tweede spoor.

Welke stappen worden genomen in een reintegratietraject?

Om de reintegratie zo effectief mogelijk vorm te geven heeft de overheid de procesgang eerste en tweede ziektejaar verplicht gesteld in de Wet verbetering poortwachter. Deze verplichtingen staan hieronder chronologisch opgesomd:

 • Uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag dient de ziekmelding gemeld te worden bij de bedrijfsarts of arbodienst.
 • Wanneer de werknemer niet binnen zes weken beter gemeld is, dient er een probleemanalyse opgesteld te worden waarin staat waarom de werknemer niet kan werken en wat de mogelijke oplossingen zijn.
 • Binnen acht weken dient in overleg tussen werkgever en werknemer een plan van aanpak opgesteld te worden waarin beschreven staat wat werkgever en werknemer eraan gaan doen om de werknemer aan het werk te krijgen. Het Plan van aanpak wordt opgenomen in het verzuimdossier.
 • Wanneer er sprake is van langdurig verzuim, dan dient er een verzuimdossier bijgehouden te worden. In dit verzuimdossier staat opgenomen welke stappen er in de reintegratie van de werknemer genomen zijn en hoe het ziekteverloop is.
 • Elke zes weken dient de voortgang besproken te worden tussen werkgever en werknemer.
 • In week 42 dient de werknemer ziekgemeld te worden bij het UWV
 • Tussen week 46 en 52 volgt een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het eerste ziektejaar en stellen vast hoe de reintegratie in het tweede jaar eruit komt te zien. Een arbeidsdeskundig onderzoek onderbouwt deze strategie. Er wordt bepaald of het inzetten van de reintegratie in het tweede spoor haalbaar is en zo ja in welke functies buiten de eigen organisatie passend zijn.
 • Na 86 weken stelt de werkgever in overleg met de werknemer een reintegratieverslag op waarin de afspraken en resultaten van de reintegratie zijn vastgelegd.
 • In week 87 dient de werknemer een WIA aanvraag in te dienen. Het UWV voert hierna de WIA keuring uit en beoordeeld het reintegratieverslag en start de WIA uitkering indien er aan de wettelijke verplichtingen is voldaan.

Loondoorbetaling bij ziekte

In de wet staat vastgelegd dat werkgevers werknemers bij ziekte twee jaar lang 70% van het laatst verdiende loon moeten doorbetalen. In het eerste ziektejaar mag dit bedrag niet minder zijn dan het wettelijk minimum loon. In het tweede ziektejaar mag dit wel. Wanneer een werkgever niet kan aantonen dat er voldaan is aan de Wet verbetering poortwachter, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. Middels de loonsanctie kan er verplicht worden om ook het derde jaar loon door te betalen. Het is voor een werkgever dus van groot belang om te voldoen aan de Wet verbetering poortwachter om een loonsanctie te voorkomen.

Passende functie

Wanneer het niet lukt om een zieke werknemer te laten reintegreren in zijn oude werk dient er een passende functie aangeboden te worden. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld deeltijdwerken of het aanpassen van het takenpakket. Wanneer er geen passende functies binnen de eigen organisatie zijn, dient er naar een passende functie buiten het eigen bedrijf te worden gezocht. Een arbeidsdeskundige ondersteunt de werkgever in het toetsen of een functie passend is en het duiden van een mogelijk extern passende functie.

Wat mag en kan binnen de Wet verbetering poortwachter?

Een werkgever heeft verschillende mogelijkheden om de situatie binnen de huidige wetgeving te beoordelen:

 • De werkgever kan een bedrijfsarts inzetten om te beoordelen of de werknemer in staat is aangepast werk te doen en hoe lang het verzuim gaat duren. De werkgever mag vragen wanneer de werknemer verwacht terug te keren in het werk. Naar de oorzaak van het verzuim mag niet worden gevraagd.
 • Op arbeidstherapeutische basis kan de werkgever de werknemer weer laten beginnen in het werk. Officieel is de werknemer dan nog wel ziekgemeld.
 • Er kan een re-integratiebureau worden ingezet om de werknemer te laten reintegreren buiten de eigen organisatie of de terugkeer in het eigen werk te bespoedigen.
 • Bij een verschil van mening over de reintegratie tussen de werkgever en werknemer of arbodienst kan er een deskundigenoordeel aangevraagd worden bij het UWV.

Ziet u door de bomen het bos nog?

De wet en regelgeving rondom ziekteverzuim is de laatste jaren steeds complexer geworden en wordt steeds strenger gehandhaafd. De bevlogen en kundige adviseurs van reintegratiebureau RondomWerk helpen u graag om het proces rondom verzuim goed vorm te geven en te zoeken naar een oplossing waar iedereen beter van wordt. Bent u benieuwd wat RondomWerk voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor al uw vragen over de Wet verbetering poortwachter.

 

Wat RondomWerk voor u kan Betekenen