facebookpixel Wanneer is re-integratie tweede spoor volgens UWV adequaat?

Wanneer is een re-integratie tweede spoor traject volgens UWV adequaat?

Bijna elke organisatie wel eens te maken met een langdurig zieke medewerker. Wanneer een zieke medewerker onverhoopt niet meer kan terugkeren in het eigen of aangepast werk dient er uiterlijk binnen de eerste zes weken na de eerstejaarsevaluatie een re-integratie tweede spoor traject opgestart te worden. Het is van belang dat het re-integratietraject adequaat uitgevoerd wordt. Dit om de kans op werkhervatting zo groot mogelijk te laten zijn en een loonsanctie van het UWV te voorkomen. Maar wanneer is een re-integratie tweede spoor traject volgens het UWV adequaat?

Werkwijzer poortwachter

De werkwijzer Poortwachter is de opvolger van de werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’ voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV. Middels dit document beschrijft het UWV de richtlijn voor de aanpak van de re-integratie, welke wordt getoetst door het UWV.  Met de werkwijzer poortwachter kunt u een inschatting maken voor de uitkomsten van de toetsing. Ook staat er beschreven wat er van alle betrokken partijen wordt verwacht tijdens de eerste twee ziektejaren.

Van een persoonsprofiel naar een passend zoekprofiel

Volgens het UWV moet een re-integratie tweede spoor traject bestaan “uit een logisch samenhangende reeks van elkaar opvolgende, flankerende en/of overlappende activiteiten, die de afstand tussen het persoonsprofiel en het zoekprofiel van de werknemer zo snel en zo veel mogelijk opheft of verkleint”.

Wat is nu een persoonsprofiel en zoekprofiel?

In het persoonsprofiel staat beschreven welke arbeidservaring opgedaan is, welke scholing en gevolgde cursussen zijngevolgd, de ambities, voorkeuren en wensen, belemmeringen en de beperkingen met de persoonsgebonden kenmerken van de zieke medewerker. Het persoonsprofiel is de uitgangspositie van de zieke medewerker ten aanzien van de mogelijkheden om arbeid te vinden, krijgen en behouden. Middels de arbeidsmogelijkheden uit het persoonsprofiel wordt het zoekprofiel bepaald aan de hand van de arbeidsmogelijkheden, verwervingsmogelijkheden en hervattingsmogelijkheden op de actuele arbeidsmarkt. Hierbij wordt gelet op de uit het persoonsprofiel af te leiden arbeidsmogelijkheden van de werknemer, een opsomming van branches, functies en/of werkzaamheden waarbinnen en waarnaar met de meeste kans op succes dient te worden gezocht.

Het tweede spoor re-integratieplan

De uit te voeren re-integratieactiviteiten zijn sterk afhankelijk zijn van de functionele mogelijkheden van de medewerker. De uitvoerder van het re-integratietraject stelt het plan op. Bij het opstellen van het tweede spoor re-integratieplan dient rekening gehouden te worden met de door de bedrijfsarts afgegeven prognose. Het plan bevat de re-integratieactiviteiten en de tijdsplanning van het tweede spoor traject. Daarnaast bevat het plan een door de uitvoerder beredeneerd en onderbouwd zoekprofiel en een overzicht van de rapportagemomenten. Het is van belang dat de zieke medewerker instemt met het tweede spoor re-integratieplan. Hierdoor is de medewerker aan te spreken op zijn inspanningen en verplichtingen. Is de medewerker het oneens, dan kan er een deskundigenoordeel aangevraagd worden.

Evaluatie rapportages

Middels de evaluatie rapportages kan de werkgever de voortgang van de begeleiding volgen en indien nodig bijsturen. Zo kan er tijdig ingegrepen worden en mogelijk maatregelen getroffen worden indien de voortgang niet adequaat lijkt te zijn. Wanneer de benutbare mogelijkheden wijzigen dient de werkgever de uitvoerder op de hoogte te brengen.

Hoe lang duurt een re-integratie tweede spoor traject?

De aard, omvang en variatie van de re-integratiebelemmerende factoren bepalen de mate waarin een tweede spoortraject qua duur als ‘adequaat’ kan gelden. Ook wanneer een adequaat re-integratietraject is afgerond en de periode van loondoorbetalingsverplichting nog niet voorbij is, blijft de re-integratie-inspanningsverplichting van werkgever en werknemer onverminderd van kracht gelden.

Rondomwerk

Re-integratiebureau Rondomwerk heeft reeds meer dan 15 jaar ervaring in 2e spoor trajecten. Onze slagingspercentages in deze 2e spoor re-integratie is een mooi percentage van 73%. Dit dankzij een innovatieve persoonlijke aanpak. Hoe we dat doen lees je op onze pagina over 2e spoor trajecten.

 

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie