facebookpixel Werkgeversverantwoordelijkheden bij re-integratie

Verplichtingen werkgever voor de re-integratie van zijn zieke werknemers

Als werkgever en werknemer bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie en verzuimbegeleiding van uw zieke werknemer. Om het herstel van de zieke werknemer te kunnen bespoedigen is het belangrijk om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Hierbij wordt de organisatie bijgestaan door een bedrijfsarts of arbodienst. In dit artikel gaan we verder in op de verplichtingen voor een werkgever om een loonsanctie van het UWV te voorkomen.

Bied passend werk aan

Wanneer een werknemer ziek uitvalt dient de werkgever actief te bemiddelen naar passende functies binnen de organisatie. Het is van belang dat er actief bemiddeld wordt. Het attenderen op openstaande functies of mee laten doen aan een selectieprocedure wordt door het UWV niet als voldoende gezien. Wanneer de zieke werknemer zelf een functie aandraagt, dient de werkgever positief te reageren en te onderzoeken of dit passend is. Mocht de functie niet passend zijn dan moet dit door de werkgever onderbouwd worden. Wanneer de organisatie aan het krimpen of zelfs reorganiseren is, blijft er de verplichting om de werknemer aan het werk te houden. Ook tijdens een arbeidsconflict dient de werkgever een andere passende functie binnen de organisatie aan te dragen. Logischerwijs wordt er van de werkgever niet verwacht een andere werknemer te ontslaan om een functie vrij te krijgen. Tijdelijke dienstverbanden die door uitzendkrachten worden ingevuld dienen wel bij de herplaatsingsmogelijkheden van de zieke werknemer worden betrokken. Wanneer er geen passende functies binnen de organisatie zijn, wordt interne herplaatsing niet verwacht.

Mogelijkheden tot aanpassen

Bij grotere bedrijven is er een grotere diversiteit in functies, zijn er meer vacatures en mogelijkheden om de eigen functie aan te passen. Het UWV verwacht dan ook dat de mogelijkheden door de organisatie onderzocht en onderbouwd worden. Zoals bijvoorbeeld middels jobcarving een passende functie te ontwikkelen.

Kijk ook binnen verbonden organisaties

Als uw organisatie onder een holding structuur of op een ander manier verbonden is, dan dient er ook gekeken te worden of er passende functies zijn binnen een van deze organisaties. Of er sprake is van een re-integratie in het eerste of tweede spoor is afhankelijk van in hoeverre de organisaties onafhankelijk van elkaar opereren. Wanneer de organisaties administratief onafhankelijk zijn, kan er toch sprake zijn van eerste spoor als de organisaties zich als één organisatie presenteren of gebruik maken van elkaars gemeenschappelijke diensten.

Wat doen organisaties in dezelfde sector?

Door het UWV wordt er gekeken hoe organisaties in dezelfde branche of sector met verzuim omgaan. Wat mag er bijvoorbeeld worden verwacht en zijn er branche afspraken gemaakt om elkaars zieke werknemers op te vangen. Ook kunnen er in de cao of een arboconvenant afspraken opgenomen zijn betreft de re-integratie.

Financiële ondersteuning re-integratie zieke werknemer

De werkgever is verantwoordelijk voor de kosten van de re-integratie van de zieke werknemer. Wel mag de werkgever rekening houden met de vergoedingen waar de werknemer recht op heeft uit een eigen gesloten verzekering (bijvoorbeeld de zorgverzekering).

Voorzieningen en opleiding

Als werkhervatting door de inzet van voorzieningen gerealiseerd kan worden, dient de werkgever dit te onderzoeken. Wanneer blijkt dat dit niet haalbaar is moet het grondig onderbouwd worden. Wanneer functies passend gemaakt kunnen worden door korte opleiding of scholing (zes maanden) dan verwacht het UWV van werkgever en werknemer dat dit ingezet wordt om de kans op de arbeidsmarkt te vergroten.

Wij helpen u graag verder

Ondersteuning van een zieke werknemer in een re-integratietraject is niet eenvoudig. Toch is het belangrijk dat u als werkgever voldoet aan de gestelde eisen van het UWV. Een verantwoording of onderzoek naar passende functies binnen de organisaties vraagt om een grondige onderbouwing. De arbeidsdeskundige en casemanagers van re-integratiebureau Rondomwerk helpen u graag met de re-integratie van uw zieke werknemer.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie